ပၢင်လူင်းၾွၼ်ႉတႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၵ​ေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ ITတႆးၵဵင်းမႆႇ လ​ႄႈ shanunicode.com တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး ၼႂ်းၶွမ်း ၼႂ်းၾူၼ်း(မိုဝ်းထိုဝ်) Windows,MAC,Android,IOS ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ဝၼ်းထီႉ 13/10/2019 ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 09.10.-17.00 မွင်း လူင်းပၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင် ชมรมภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่

လၢႆးၸႂ်ႉလွၵ်းမိုဝ်း TTKeyboard ဢၼ် Update မႂ်ႇ ၼႂ်း iPhone,iPad,iPod(IOS)

မၢႆတွင်း။ ။သင်ႁဵတ်းယဝ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁႂ်ႈထွၼ်ႇဢႅပ်ႉ TTKeyboard ဢွၵ်ႇယဝ်ႉ ပိၵ်ႉပိုတ်ႇၶိူင်ႈပၼ်ၼိုင်ႈၵမ်းသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းၶႃႈ။

လၢႆးပိၼ်ႇၾွၼ်ႉၾူၼ်း Huawei EMUI 4.0+(Android 6.0+)

ၶႃႈႁဝ်း Admin ၸၢႆးၽူင်း လၢၼ်ႉသိူဝ်းယွၼ်း မႂ်ႇသုင်ၽူႈပၼ်ႁႅင်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးတင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈေဢႃႈ ႁိုင်ယဝ်ႉတီႈၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈမႃးပိုၼ်ၽေတင်းႁူႉၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆၶႃႈလႄႈ ယွၼ်းၼွမ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃး။ လၢႆးပိၼ်ႇၾွၼ်ႉၼႂ်း Huawei ၼႆႉယၢမ်ႈႁဵတ်းဝႆႉယူႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ App ဢၼ်ၸႂ်ႉပိၼ်ႇၾွၼ်ႉၼpၼ်ႉ Update မႂ်ႇၼႆသေလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းမၼ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၶႃႈႁဝ်းၸင်ႇလႆႈ ၶိုၼ်းမေးႁဵၼ်းၼေၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၶႃႈဢေႃႈ။ မၢႆတွင်း