%e1%80%9c%e1%81%a2%e1%82%86%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%ba%e1%82%89-samsung-galaxy-j72016

လၢႆးရုတ်ႉ Samsung Galaxy J7(2016) SM-J710F Android 6.0.1

ၾၢင်ႉ လၢႆးၼႆႉတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းၶိူင်ႈႁဝ်းထုၵ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ႈတင်းသဵင်ႈ လႄႈ သင်မီးပၼ်ႁႃသင်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶိူင်ႈၾူၼ်းၵွႆၼႆၸိုင် ၶႃႈႁဝ်းတေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ၸွမ်း ႁႂ်ႈတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်ႁင်းၵူၺ်း ဢၼ်တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း Hardware Computer သၢႆ USB Memory Card သႂၢင်းၾႆးႁႂ်ႈမၢၵ်ႈထၢတ်ႈမၼ်းႁႂ်ႈမီး 50% ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Software(တင်းသဵင်ႈ Download လႆႈတီႈၼႆႈ) Odin3_v3.11.1.exe