လၢႆးၸႂ်ႉလွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင်

လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ၸႂ်ႉလႆႈလီတွၼ်ႈတႃႇၶိူင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇႁွင်းႁပ်ႉပိူင်ထတ်းလိၵ်ႈလႆႈ သင်ၸႂ်ႉတွၼ်ႉတႃႇၶိူင်ႈဢၼ်ႁပ်ႉပိူင်ထတ်းလႆႈၼႆ ႁႂ်ႈတႅမ်ႈတူဝ်မႄႈလိၵ်ႈဢွၼ်တၢင်း တ+ေ=တေ / မ+ိ+ူ+င+်=မိူင်း /  ၸႂ် = ၸႂ်