လၢႆးတၢင်ႇ ROM ၸိူဝ်း CPU ပဵၼ် MTK

လၢႆးတၢင်ႇ ROM ၸိူဝ်း CPU ပဵၼ် MTK မိူၼ်ၼင်ႇၾူၼ်းမိၵ်ႈ AIS,APLUS,TRUE,NEX,i-Mobile,inovo လႄႈဢိၵ်ႇတင်းၼမ်ဢၼ်မီး CPU ပဵၼ် MTK ဢၼ်တေလႆႈမီးၵွၼ်ႇတေတၢင်ႇ ROM 1-Computer 2-Driver ၶွင်မိၵ်ႈလႂ်မိၵ်ႈၼၼ်ႉ 3-ၸၼ်ဢဝ် SP Flash