လၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈ Windows 7 ဢၢၼ်ႇ-တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးလႆႈ

ၻၢဝ်းလူတ်ႇၾွၼ်ႉတီႈၼႆႈ
ၻၢဝ်းလူတ်ႇလွၵ်းမိုဝ်းတီႈၼႆႈ

လၢႆးႁဵတ်း Windwos 7 ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးလႆႈ 1

ၶလိၵ်ႉၶႂႃတီႈၻႅတ်ႉတွပ်ႉ(ၼႃႈၶွမ်း)သေလိူၵ်ႈတီႈ Personalize

လၢႆးႁဵတ်း Windwos 7 ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးလႆႈ 4

ၶလိၵ်ႉတီႈ Windows Color

လၢႆးႁဵတ်း Windwos 7 ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးလႆႈ 3

ၶလိၵ်ႉတီႈ Advanced appearance settings

လၢႆးႁဵတ်း Windwos 7 ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးလႆႈ 2

ၼႂ်းလွၵ်း Item ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈသေလိူၵ်ႈၾွၼ်ႉၼႂ်းလွၵ်း Font ၼၼ်ႉႁႂ်ႈလိူၵ်ႈၸိုဝ်ႈၾွၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းလႆႈသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်း

မၢႆတွင်းၼႂ်းလွၵ်း Item ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵူႈဢၼ် လိူၵ်ႈၵမ်းဢၼ်ဢၼ် သႂ်ႇပၼ်ၼႂ်းလွၵ်း Font ၼၼ်ႉပၼ်ၸွမ်းၵူႈဢၼ်ဢၼ်မီးတႃႇသႂ်ႇၾွၼ်ႉမၼ်းလႆႈၼၼၼ်ႉ

ပေႃးႁဵတ်းယဝ်ႉၵူႈဢၼ်ယဝ်ၶလိၵ်ႉ Apply လႄႈ OK ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *