လၢႆးသႂၢင်းၾွၼ်ႉၼႂ်ႈ OPPO

လၢႆးသႂၢင်းၾွၼ်ႉၼႂ် OPPO android 4.3 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ႁႂ်ႈၻၢဝ်းလူတ်ႇၾွၼ်ႉဢၼ်မီးယူႇၼႂ်း Play Store ဢၼ်မီးတၢင်းလင်ဝႃႈ For OPPO မႃးဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇၾွၼ်ႉၸိူဝ်းႆႉ​တေၸႂ်ႉလႆႈယူႇမွၵ်ႈ 90%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *