လၢႆးလူင်းၾွၼ်ႉတႆး ၼႂ်း ios8+ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ႈ

သင်တူၺ်းဢမ်ႇလႆႈႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်းတီႈၼႆႈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *