လၢႆးသႂၢင်းၾွၼ်ႉ ​လႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းၼႂ်း computer

ၻၢဝ်းလူတ်ႇၾွၼ်ႉတီႈၼႆႈ
ၻၢဝ်းလူတ်ႇလွၵ်းမိုဝ်းတီႈၼႆႈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *