လၢႆးလၢႆႈၾွၼ်ႉၼႂ်း Samsung Android 5.1.1 – ShanUnicode

2 comments

  1. samsung A5 ယူဝ်းယူဝ်း
    5.0.2 ဢၼ်updates
    ၼႂ်းပီႈ2016ၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႉလႆႈၶႃႈလၢႆးၼႆႉ
    ၼင်ႇႁိုဝ်လႆႈၼၼ်ႉတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်လီၶႃႈၼေႃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *