ႁူမ်ႈလွၵ်းမိုဝ်းတႃႇၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ

Keyboard For Shan Unicode

ၼမ်ႉၶူင်း=NamKhone

ပၢင်လူင်=Panglong-Sitandread

သျၢၼ်း=ShanUnicode

တႆးလူင်=Tailong

ၸိုင်ႈၶူင်း=TzerngKoang

ယုင်းၶဵဝ်=Yunghkio_Unicode_System_1.0

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *