လၢႆးၵႄႈၾွၼ်ႉထႆးႁၢႆ(ၵမ်ႈၽွင်ႈ)

လၢႆးၵႄႈၾွၼ်ႉထႆးႁၢႆ ၽွင်းမိူဝ်ႈႁဝ်းရုတ်ႉၶိူင်ႈသေသႂ်ႇၸႂ်ႉဢႅပ်ႉသေဢၼ်ဢၼ်သေသႂ်ႇၾွၼ်ႉတႆး သမ်ႉဢဝ်ၾွၼ်ႉထႆးႁၢႆၼႆ လၢႆးၼႆႉတေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်လႆႈၽွင်ႈ မၢင်ႈၶိူင်ႈၵေႃႈလႆႈၶိုၼ်းမၢင်ၶိူင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်း

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁႂ်ႈလူတ်ႇ ၾွၼ်ႉထႆး လႄႈ ဢႅပ်ႉ ifont Donate မႃးၵွၼ်ႇ ယဝ်ႉၸင်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ ဝၢႆးႁဵတ်းယဝ်ႉမူတ်း ၶိူင်ႈတေပိၵ်ႉပိုတ်ႇႁင်းၵူၺ်းၵမ်းၼိုင်ႈ

ၾၢင်ႉ! သင်လၢႆးၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၶိူင်ႈမီးပၼ်ႁႃၼႆႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ၸွမ်းၶႃႈ

 

%e1%81%be%e1%80%bd%e1%81%bc%e1%80%ba%e1%82%89%e1%80%91%e1%82%86%e1%80%b8%e1%82%81%e1%82%86%e1%81%a2-1

%e1%81%be%e1%80%bd%e1%81%bc%e1%80%ba%e1%82%89%e1%80%91%e1%82%86%e1%80%b8%e1%82%81%e1%82%86%e1%81%a2-3

%e1%81%be%e1%80%bd%e1%81%bc%e1%80%ba%e1%82%89%e1%80%91%e1%82%86%e1%80%b8%e1%82%81%e1%82%86%e1%81%a2-4

%e1%81%be%e1%80%bd%e1%81%bc%e1%80%ba%e1%82%89%e1%80%91%e1%82%86%e1%80%b8%e1%82%81%e1%82%86%e1%81%a2-5

%e1%81%be%e1%80%bd%e1%81%bc%e1%80%ba%e1%82%89%e1%80%91%e1%82%86%e1%80%b8%e1%82%81%e1%82%86%e1%81%a2-6

%e1%81%be%e1%80%bd%e1%81%bc%e1%80%ba%e1%82%89%e1%80%91%e1%82%86%e1%80%b8%e1%82%81%e1%82%86%e1%81%a2-7

%e1%81%be%e1%80%bd%e1%81%bc%e1%80%ba%e1%82%89%e1%80%91%e1%82%86%e1%80%b8%e1%82%81%e1%82%86%e1%81%a2-8

%e1%81%be%e1%80%bd%e1%81%bc%e1%80%ba%e1%82%89%e1%80%91%e1%82%86%e1%80%b8%e1%82%81%e1%82%86%e1%81%a2-9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *