လၢႆးရုတ်ႉ Samsung Galaxy J7(2016) SM-J710F Android 6.0.1

ၾၢင်ႉ လၢႆးၼႆႉတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းၶိူင်ႈႁဝ်းထုၵ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ႈတင်းသဵင်ႈ လႄႈ သင်မီးပၼ်ႁႃသင်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶိူင်ႈၾူၼ်းၵွႆၼႆၸိုင် ၶႃႈႁဝ်းတေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ၸွမ်း ႁႂ်ႈတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်ႁင်းၵူၺ်း

ဢၼ်တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း

Hardware

 1. Computer
 2. သၢႆ USB
 3. Memory Card
 4. သႂၢင်းၾႆးႁႂ်ႈမၢၵ်ႈထၢတ်ႈမၼ်းႁႂ်ႈမီး 50% ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်

Software(တင်းသဵင်ႈ Download လႆႈတီႈၼႆႈ)

 1. Odin3_v3.11.1.exe
 2. samsung-sm-j710f-6.0.1-nodmv.tar
 3. twrp-3.0.2-1-j7xelte.img.tar
 4. UPDATE-SuperSU-v2.76-20160630161323.rar
 5. Samsung-Usb-Driver-v1.5.61.0.exe
 6. ပေႃးၻၢဝ်းလူတ်ႇမႃးယဝ်ႉႁႂ်ႈ Extrac ဢွၵ်ႇမႃးဝႆႉတင်းသဵင်ႈ

လၢႆးႁဵတ်း

 1. ႁႂ်ႈ Install(Drviver) Samsung-Usb-Driver-v1.5.61.0.exe
 2. ႁႂ်ႈဢဝ် UPDATE-SuperSU-v2.76-20160630161323.rar ဝႆႉၼႂ်း Memory Card
 3. ပိုတ်ႇ Developer option(Setting>About device>Build Numberတဵၵ်းၸဵတ်းၵမ်းထပ်းၵၼ်)
  • ႁူၼ်လင်မႃးၶိုၼ်း ၼိူဝ် About device ၼၼ်ႉ
   1. ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Developer option ပိုတ်ႇတူဝ်ၼိူဝ်သုတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်သီၶဵဝ်ႁႂ်ႈပဵၼ် On
   2. ပိုတ်ႇပၼ် OME unlocking ႁႂ်ႈပဵၼ်သီၶဵဝ်
   3. ပိုတ်ႇပၼ် USB Debugging ႁႂ်ႈပဵၼ်သီၶဵဝ်
 4. ပိၵ်ႉၶိူင်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ႈ Download Mode(တဵၵ်းၽွမ်ႉၵၼ် တုမ်ႇၶျေႃႉသဵင်+တုမ်ႇပိၵ်ႉၶိူင်ႈ+တုမ်ႇၼႃႈဢွၼ်[တုမ်ႇ Home])
 5. ပိုတ်ႇ Odin3_v3.11.1.exe ၶိုၼ်ႈမႃး
 6. သဵပ်ႇ USB ၶဝ်ႈႁႃၵၼ်တင်းၶွမ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၾူၼ်းႁဝ်း တီႈ Odin3 ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉတေၶိုၼ်ႈမႃးတီႈ Log ၼၼ်ႉတေၶိုၼ်ႈမႃးဝႃႈ Added!!! တီႈလွၵ်း ID:COM ၼၼ်ႉတေပဵၼ်သီသွမ်ႇၸၢင်ၸၢင်
 7. တဵၵ်းတီႈ AP သေၵႂႃႇလိူၵ်ႈဢဝ် samsung-sm-j710f-6.0.1-nodmv.tar ယဝ်ႉတဵၵ်း Open
 8. တဵၵ်း Start(ပေႃးလႆႈၼႆ တီႈလွၵ်းၼိူဝ် ID:COM ၼၼ်ႉတေဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ Pass သီၶဵဝ်) ၶိူင်ႈႁဝ်းတေ Restart ပၼ်ႁင်းၵူၺ်း ယႃႇပေတူၵ်းၸႂ်သင်မၼ်းၵိုတ်းယူႇတီႈ LGOG ဝႃႈ SAMSUNG
 9. ႁႂ်ႈထွတ်ႇမၢၵ်ႇထၢတ်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇသေ သႂ်ႇမၢၵ်ႇထၢတ်ႈၶိုၼ်း ယဝ်ႉႁဵတ်းၸွမ်းလၢႆးၶေႃႈထီႉ 7,8 ယဝ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ် twrp-3.0.2-1-j7xelte.img.tar
 10. ပေႃးၶေႃႈထီႉ 9 ယဝ်ႉယဝ်ႉႁႂ်ႈထွတ်ႇမၢၵ်ႇထၢတ်ႈဢွၵ်ႇသေသႂ်ႇၶိုၼ်း ပႆႇလူဝ်ႇပိုတ်ႇၶိူင်ႈ
 11. ၵမ်းၼႆႉၶဝ်ႈ CWM recovery mode(တဵၵ်းတုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈသဵင်+တုမ်ႇပိၵ်ႉၶိူင်ႈ+တုမ်ႇၼႃႈဢွၼ်[တုမ်ႇ Home]) ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးၶိုၼ်ႈၼႃႈ CWM recovery mode ယဝ်ႉ
  • တေလႆႈႁၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ၶႅပ်းပဵၼ်ၶႅပ်းသွင်ၶႅပ်းသီမူၼ်ႇသွင်ဢၼ် တၢင်းတႂ်ႈသုတ်းတေလႆႈႁၼ်တူဝ်ၸီႉၵႂႃႇတၢင်းၶႂႃသီသွမ်ႇသွမ်ႇ ႁွင်ႉ Slide ႁႂ်ႈ Slide ၵႂႃႇတၢင်းၶႂႃယဝ်ႉ
  • တေလႆႈႁၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ၶႅပ်းသီမူၼ်ႇထႅင်ႈ 8 ၶႅပ်း ႁႂ်ႈတဵၵ်းၶႅပ်းထီႉသွင်ဢၼ်မီးတူဝ်လိၵ်ႈဝႃႈ WIPE သေ(လၢႆးၼႆႉတေမွတ်ႇပႅတ်ႈၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းၶိူင်ႈႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ)
  • တေလႆႈႁၼ်ဢၼ်ပဵၼ်းၶႅပ်းသီႈမူၼ်ႇထႅင်ႈသွင်ဢၼ် တၢင်းတႂ်ႈတေမီး Slide သီသွမ်ႇ ႁႂ်ႈတဵၵ်းၶႅပ်းထီႉသွင်
  • တဵၵ်ႈတီႈသဵၼ်ႈယၢဝ်းသေသႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ yes သေတဵၵ်းတီႈၶိူင်ႈမၢႆ ထုၵ်ႇ ✅ သေ ႁႂ်ႈပႂ်ႉႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးယဝ်ႉ ပေႃးယဝ်ႉၼႆ ဢၼ်ပဵၼ်ၶႅပ်းသီမူၼ်ႇတေဢွၵ်ႇမႃးသွင်ဢၼ်သေ ႁႂ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇထၢတ်ႈဢွၵ်ႇသေ
 12.  ဢဝ် Memory Card ဢၼ်သႂ်ႇ UPDATE-SuperSU-v2.76-20160630161323.rar ၼၼ်ႉသႂ်ႇၶဝ်ႈၶိူင်ႈသေ
 13. ၸွမ်းၶေႃႈထီႉ 11 (ပိုတ်ႇ CWM recovery mode(တဵၵ်းတုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈသဵင်+တုမ်ႇပိၵ်ႉၶိူင်ႈ+တုမ်ႇၼႃႈဢွၼ်[တုမ်ႇ Home] ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးၶိုၼ်ႈၼႃႈ CWM recovery mode ယဝ်ႉ)
 14. တေလႆႈႁၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ၶႅပ်းပဵၼ်ၶႅပ်းသွင်ၶႅပ်းသီမူၼ်ႇသွင်ဢၼ် တၢင်းတႂ်ႈသုတ်းတေလႆႈႁၼ်တူဝ်ၸီႉၵႂႃႇတၢင်းၶႂႃသီသွမ်ႇသွမ်ႇ ႁွင်ႉ Slide ႁႂ်ႈ Slide ၵႂႃႇတၢင်းၶႂႃ
 15. တေလႆႈႁၼ်ၶႅပ်း 8 ၶႅပ်း တဵၵ်းၶႅပ်းထီႉၼိုင်ႈဢၼ်မီးၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ Install
 16. ႁႂ်ႈၵႂႃႇလိူၵ်ႈ UPDATE-SuperSU-v2.76-20160630161323.rar ဢၼ်ႁဝ်းသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်း Memory Card သေတဵၵ်း Slide ၶႂႃ
 17. ပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈတဵၵ်းၶႅပ်းထီႉသွင် Reboot System တေ Restart ၶိူင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး
 18. ႁႃဢႅပ်ႉဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ SuperSu သေပိုတ်ႇဢႅပ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး သေတဵၵ်းတူဝ် No Thanks

ပဵၼ်ဢၼ်ရုတ်ႉယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်သင်ထႅင်ႈၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇတီႈ https://www.facebook.com/shanunicode

p_20160926_202928 p_20160926_203235p_20160926_203250  p_20160926_191735 p_20160926_191959 p_20160926_195918

ၼပ်ႉယမ်သေ ၸၢႆးၽူင်း လၢၼ်ႉသိူဝ်း သပ်းလႅင်းၼေ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *