လၢႆးၸႂ်ႉလွၵ်းမိုဝ်းမွၵ်ႇၵွၼ်

ၻၢဝ်းလူတ်ႇလွၵ်းမိုဝ်းတီႈၼႆႈ >> Download

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *