လၢႆးတၢင်ႇ ROM ၸိူဝ်း CPU ပဵၼ် MTK

လၢႆးတၢင်ႇ ROM ၸိူဝ်း CPU ပဵၼ် MTK မိူၼ်ၼင်ႇၾူၼ်းမိၵ်ႈ AIS,APLUS,TRUE,NEX,i-Mobile,inovo လႄႈဢိၵ်ႇတင်းၼမ်ဢၼ်မီး CPU ပဵၼ် MTK

ဢၼ်တေလႆႈမီးၵွၼ်ႇတေတၢင်ႇ ROM
1-Computer
2-Driver ၶွင်မိၵ်ႈလႂ်မိၵ်ႈၼၼ်ႉ
3-ၸၼ်ဢဝ် SP Flash Tool တီႈၼႆႈ >> Download
4-ROM ၶွင်မိၵ်ႈလႂ်မိၵ်ႈၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈတႃႇၸၼ်ဢဝ် ROM တွၼ်ႈတႃႇလၢႆလၢႆမိၵ်ႈၼၼ်ႉတဵၵ်းတီႈၼႆႈ
5-USB

ၵွၼ်ႇတေ Flash ROM ၼၼ်ႉ တေလႆႈလၢင်ႉၶိူင်ႈၵွၼ်ႇ လၢႆးလၢင်ႉၶိူင်ႈသမ်ႉ
1- ပိၵ်ႉၶိူင်ႈၾူၼ်းႁဝ်းလႂ်ႈလပ်းလီလီ ဢမ်ႇၼၼ်ၸၼ်မၢၵ်ႇထၢတ်ႈဢွၵ်ႇယဝ်ႉသႂ်ႇၶိုၼ်း ယႃႇပေပိုတ်ႇၶိူင်ႈ
2- ပိုၼ်ႇပရူဝ်းၵရႅမ်း SP Flash Tool ၶိုၼ်ႈမႃး
3-တဵၵ်းတီးထႅပ်ႇ Download လႄႈ Scatter-Loading သေလိူၵ်ႈႁႃ FIle ၸိုဝ်ႈဝႃႈ MTXXXX_Android_scatter.txt ဢၼ်မီးၼႂ်း ROM ဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်ဢဝ်မႃးၼၼ်ႉ
Flash Rom CPU MTK 1
4-တဵၵ်းထႅပ်ႇ Format လိူၵ်ႈပၼ်တီႈ Auto format Flash လႄႈ Format whole flash excepte bootloader သေ
5-တဵၵ်းတုမ်ႇၶိုၼ်ႈသဵင်တီႈၾူၼ်းႁဝ်းဝႆႉသေသဵပ်ႇသၢႆ USB ၶဝ်ႈၸူးၵၼ်တင်းၶွမ်းလႄႈၾူၼ်း သေတဵၵ်းတုမ်ႇ Start

Flash Rom CPU MTK 2

6-ပေႃးဢွၵ်ႇႁၢင်ႈၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈပွင်ႇဝႃႈလၢင်ႉၶိူင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ
Flash Rom CPU MTK 3

လၢႆးတၢင်ႇ ROM
7-ၶိုၼ်းပိၵ်ႉၶိူင်ႈၾူၼ်းႁဝ်းလႂ်ႈလပ်းလီလီ ဢမ်ႇၼၼ်ၸၼ်မၢၵ်ႇထၢတ်ႈဢွၵ်ႇယဝ်ႉသႂ်ႇၶိုၼ်း ယႃႇပေပိုတ်ႇၶိူင်ႈ လႄႈထွတ်ႇသၢႆ USB ဢွၵ်ႇၵွၼ်ႇ
8-တဵၵ်းတီးထႅပ်ႇ Download လႄႈ Scatter-Loading သေလိူၵ်ႈႁႃ FIle ၸိုဝ်ႈဝႃႈ MTXXXX_Android_scatter.txt ဢၼ်မီးၼႂ်း ROM ဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်ဢဝ်မႃးၼၼ်ႉ
Flash Rom CPU MTK 1

9-လိူၵ်ႈတီႈ Download ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ
-Only/Firmware
-Upgrade/Firmware
-All+Download
10-တဵၵ်းတုမ်ႇၶိုၼ်ႈသဵင်တီႈၾူၼ်းႁဝ်းဝႆႉသေသဵပ်ႇသၢႆ USB ၶဝ်ႈၸူးၵၼ်တင်းၶွမ်းလႄႈၾူၼ်း သေတဵၵ်းတီႈတုမ်ႇ Download ဢၼ်ထီႉသွင်သေပႂ်ႉ

Flash Rom CPU MTK 4

Flash Rom CPU MTK 5

11-ပေႃးဢွၵ်ႇမႃးႁၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆပွင်ႇဝႃႈတၢင်ႇ ROM ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ

Flash Rom CPU MTK 6

ၽူႈၶပ်းၶိုင် Admin ၸုမ်း We fix and repair By Tai-IT(G1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *