လၢႆး Root Galaxy J72016(SM-J710F)

တႃႇၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈ j72016 sm-j710f >>Download

လွၵ်းလၢႆး root phone j72016 sm-j710f
1.ႁႂ်ႈတႅၵ်ႇ file zip တီႉၸိုဝ်းဝႃႈ ROOT SM-J710F J7_2016 လူင်းၼႂ်း computer
2.ႁႂ်ႈ coppy file တီႉၸိုဝ်းဝႃႈ BETA-SuperSU-v2.68-20160228150503 လူင်းၼႂ်း SDcard 4GB
3.ပိၵ်ႇၶိူင်ႈ phone ယဝ်ႇဢဝ် SDcard သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်း phone
4.ၶဝ်ႈ phone ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈ download mode သႂ်ႇသႆၢ USB
5.ပိုတ်ႇ Odin3_v3.11.1 ၶိုၼ်ႉမႃး
6.ၼႂ်းၼႃႈ from AP ႁႂ်ႈလိူၵ်ႉသႂ်ႇ file တီႉၸိုဝ်းဝႃႈ SM-J710F-NODMV
7.သင်ႇ start ႁႂ်ႈ Odin3 flah file တီႈၸိုဝ်းဝႃႈ SM-J710F-NODMV ႁႂ်ႈမၼ်း flash ယဝ်ႉပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 1
8.ၼႂ်းၼႃႈ from AP ႁႂ်ႈလိူၵ်ႉသႂ်ႇ file တီႉၸိုဝ်းဝႃႈ SM-J710F-TWRP ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 2
7.သင်ႇ start ႁႂ်ႈ Odin3 flah file တီႈၸိုဝ်းဝႃႈ SM-J710F-TWRP ႁႂ်ႈမၼ်း flash ယဝ်ႉပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 2
8.ပေႃး Odin3 flash ယဝ်ႉပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 2 ယဝ်ႇႁႂ်ႉပိၵ်ႉၶိူင်ႈ phone လပ်းလပ်း
9.ႁႂ်ႈၶဝ်ႈ phone ၼႂ်းၼႃႈ hard reset factory
10.ႁႂ်ႈ install file တီႈၸိုဝ်းဝႃႈ BETA-SuperSU-v2.68-20160228150503
တီႈႁဝ်း coppy လူင်းၼႂ်း SDcard 4GB ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ ႁႂ်ႉပိၵ်ႉၶိူင်ႈႁႂ်ႉပိၵ်ႉၶိူင်ႈ
11.ပိုတ်ႇၶိူင်ႈ phone
***********************root ယဝ်ႉၶႃႈ********************************************

သပ်းလႅင်းၼႄ – เสือน้อย จีทีจี เทเลคอม Admin We fix and repair By Tai-IT(G1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *