လွၵ်းလၢႆး Download ROM(Firmware)ၸႅတ်ႈ ၾူၼ်းမိၵ်ႈ Samsung

ၸၢႆးသိူဝ် ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉႄမးၶွမ်း ႄမးၾူၼ်း GtG telecom သပ်းလႅင်းၼႄ

One comment

  1. ငိၼ်းလီငိၼ်းၸူမ်းတႄႉ႒ၶႃး မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *