ၾွၼ်ႉတွၼ်ႈတႃႇ Samsung Version 7.0 ဢမ်ႇလူဝ်ႇၽွၵ်ႈ Root

ၾွၼ်ႉတႆး တွၼ်ႈတႃႇၾူၼ်း
Samsung Version 7.0
ဢမ်ႇလူဝ်ႇၽွၵ်ႈ Root
ဝၢႆးသေ Download>> Install ယဝ်ႉ
ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Settings >>
Display>>Screen zoom and font >>
လိူၵ်ႈဢဝ် NamTeng2017
ႁဵတ်းၼႆၵူၺ်းၵေႃႈ ဢၢၼ်ႇလႆႈယဝ်ႉ
ꨘြꨓ္ꨵတꨯး တြꨓ္ꨳတꨣꨲꨘူꨓ္း
Samsung Version 7.0
ꨡမ္ꨲလူဝ္ꨲ Root
ဝꨤꨯးေသ Download >>Install ယဝ္ꨵ
ꨁဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲတီꨳ Settings >>
Display>>Screen zoom and font >>
NamTeng2017
ꨟꨱတ္းꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨡꨤꨓ္ꨲလꨯꨳေꨟꨣးလꨯꨳယဝ္ꨵ
ฟ้อนต์ไทยใหญ่
สำหรับมือถือ Samsung Version 7.0
(ไม่ต้องรุท)
โหลดติดตั้ง NamTeng2017ก่อน

Download

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว
ไปที่ การตั้งค่า>>
จอภาพ/จอแสดงผล>>แบบอักษร >>NamTeng2017
แค่นี้ก็ อ่านได้
ทั้ง Zawgyi Tai แหละ Unicode

CR: IT Tai Chiangmai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *