လွင်ႈပဵၼ်မႃးယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး A bout Shan Unicode

Clip သဵင်ၼႆႉလႆႈတီႉဝႆႉမိူဝ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10.09.2013 ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် MAP FOUNTDATION ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်ေၵႃလိၵ်ႈလၢႆးႄလႈၾိင်ႈႄငႈတႆးၵဵင်းမႆႇဢွၼ်ႇႁူဝ်ပဵၼ်တူဝ်ၵၢင်ေသ ငူပ်ႉငီႉတႃႇပဵၼ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ယွၼ်ႉမုင်ႈႁၼ်ပၼ်ႁႃႄလႈၽွၼ်းလီၽွၼ်ႉၸႃႉ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၾွၼ်ႉၼၼ်ႉေသ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇပွၵ်ႈၼၼ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ လွင်ႈတူဝ်ထူပ်း ႄလႈတႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃဝၼ်းမိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႃႉၸိူဝ်းၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလွင်ႈၾွၼ်ႉတႆး ၽူႈသူင်လွင်ႈၾွၼ်ႉတႆး ၽူႈဢၼ်ပႃးၸႂ်ၽၢႆႇဢၢႆႊထီႊ ႄလႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇၶူင်သၢင်ႈ Software ၾွၼ်ႉႄလႈလွၵ်းမိုဝ်း တႃႇၾူၼ်း တႃႇၶွမ်း လႄႈတိုၵ်းသူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉမႃးႁၢၼ်ႉေတႃႇယၢမ်းလဵဝ်။

ယွၼ်ႉၸုမ်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉေၵႃႉတီႈေၵႃႉတၢင်း ႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်ၼိူဝ်ႈဢွၼ်ႇလၢႆးေသ မႃးသၢင်ႈၽွၼ်းလီတႃႇလိၵ်းလၢႆးတႆးႁဝ်း ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃးလႆႈႁၼ်ဝႃႈၽွၼ်းလီဝၼ်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးၵူႈတီႈ ႁူႉၸၵ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးမႃး ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼမ်တိူဝ်းမႃးႄတႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 01.10.2019 မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ ေတတဵၵ်းၸႂ်ႉၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉယဝ်ႉၼႆႄလႈ ယူႇတီႇ shanunicode.com ေသ ယွၼ်းတိုၵ်သူၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈပီႈၼွင်ႉၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇဝႃႈၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်မႃးၸႂ်ႉၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတင်းတင်းသဵင်ႈသေၵမ်းၶႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၾွၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈတေဢမ်ႇမီပၼ်ႁႃၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းႁႃးတင်းသဵင်ႈပေႃးတေၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ငၢႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းႁူမ်ငိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈတႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၸႂ်ႉၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႄႉႄတႉဝႃႈဝႃႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *