ပၢင်လူင်းၾွၼ်ႉတႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၵ​ေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ ITတႆးၵဵင်းမႆႇ
လ​ႄႈ shanunicode.com တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး ၼႂ်းၶွမ်း ၼႂ်းၾူၼ်း(မိုဝ်းထိုဝ်) Windows,MAC,Android,IOS ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ဝၼ်းထီႉ 13/10/2019 ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 09.10.-17.00 မွင်း လူင်းပၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင်

ชมรมภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ ไอทีไตเชียงใหม่ และ shanunicode.com จะรับติดตั้งฟ้อนต์ไทใหญ่ให้พี่น้องไตฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทุกระบบปฏิบัติการ Windows,MAC,Android,IOS ในวันออกพรรษา ณ วัดกู่เต้า วันที่ 13.10.2019 เวลา 09.00-17.00 น.

ေꨀꨣလိꨀ္ꨳလꨤꨯးꨬလꨳ
ꨘိင္ꨳꨬငꨳတꨯးꨀꨱင္းမꨯꨲ ITတꨯးꨀꨱင္းမꨯꨲ ꨬလꨳ shanunicode.com ေတꨅတ္းꨟꨱတ္းပပꨤင္လူင္းꨘြꨓ္ꨵယူꨲꨓီꨲꨁူတ္ꨵတꨯးပꨓ္ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ꨓꨮ္းဝꨓ္းꨡြꨀ္ꨲဝꨣꨲ တꨣꨲꨘူꨓ္း(မိုဝ္းထိုဝ္) ꨁြမ္း Windows, MAC, Andorid, IOS တီꨳဝတ္ꨵꨀူꨲတဝ္ꨳ ꨀꨱင္းမꨯꨲ ဝꨓ္းထီꨵ 13.10.2019 ꨁꨤဝ္းယꨤမ္း 09.00-17.00 မြင္း ꨡမ္ꨲလꨕꨯꨳသꨱင္ꨳꨀꨣꨳꨅꨮ္ꨵꨅꨤꨯꨲသင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *