ၾွၼ်ႉမႂ်ႇ Namteng 2020

ၸိုဝ်ႈၾွၼ်ႉ Namteng 2020

ၽၢင်ႁၢင်ႈ ၾွၼ်ႉတူဝ်မူၼ်း

ဢၢၼ်ႇလႆႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ လႄႈ ၸေႃႇၵျီႇ

ၵေႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူဝ်းလွႆ ၵဵင်းတွင်း

မဵဝ်းၾွၼ်ႉ .ttf

Download တီႈၼႆႈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *