လၢႆးၵႄႈၾွၼ်ႉထႆးႁၢႆ(ၵမ်ႈၽွင်ႈ)

လၢႆးၵႄႈၾွၼ်ႉထႆးႁၢႆ ၽွင်းမိူဝ်ႈႁဝ်းရုတ်ႉၶိူင်ႈသေသႂ်ႇၸႂ်ႉဢႅပ်ႉသေဢၼ်ဢၼ်သေသႂ်ႇၾွၼ်ႉတႆး သမ်ႉဢဝ်ၾွၼ်ႉထႆးႁၢႆၼႆ လၢႆးၼႆႉတေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်လႆႈၽွင်ႈ မၢင်ႈၶိူင်ႈၵေႃႈလႆႈၶိုၼ်းမၢင်ၶိူင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်း ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁႂ်ႈလူတ်ႇ ၾွၼ်ႉထႆး လႄႈ ဢႅပ်ႉ ifont Donate မႃးၵွၼ်ႇ ယဝ်ႉၸင်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ ဝၢႆးႁဵတ်းယဝ်ႉမူတ်း ၶိူင်ႈတေပိၵ်ႉပိုတ်ႇႁင်းၵူၺ်းၵမ်းၼိုင်ႈ ၾၢင်ႉ! သင်လၢႆးၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၶိူင်ႈမီးပၼ်ႁႃၼႆႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ၸွမ်းၶႃႈ  

လၢႆးသႂၢင်းၾွၼ်ႉၼႂ်ႈ OPPO

လၢႆးသႂၢင်းၾွၼ်ႉၼႂ် OPPO android 4.3 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ႁႂ်ႈၻၢဝ်းလူတ်ႇၾွၼ်ႉဢၼ်မီးယူႇၼႂ်း Play Store ဢၼ်မီးတၢင်းလင်ဝႃႈ For OPPO မႃးဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇၾွၼ်ႉၸိူဝ်းႆႉ​တေၸႂ်ႉလႆႈယူႇမွၵ်ႈ 90%