လၢႆးတၢင်ႇ ROM ၸိူဝ်း CPU ပဵၼ် MTK

လၢႆးတၢင်ႇ ROM ၸိူဝ်း CPU ပဵၼ် MTK မိူၼ်ၼင်ႇၾူၼ်းမိၵ်ႈ AIS,APLUS,TRUE,NEX,i-Mobile,inovo လႄႈဢိၵ်ႇတင်းၼမ်ဢၼ်မီး CPU ပဵၼ် MTK ဢၼ်တေလႆႈမီးၵွၼ်ႇတေတၢင်ႇ ROM 1-Computer 2-Driver ၶွင်မိၵ်ႈလႂ်မိၵ်ႈၼၼ်ႉ 3-ၸၼ်ဢဝ် SP Flash

လၢႆးပိုတ်ႇၸႂ်ႉ Developer Option(ทางเลือกผู้พัฒนา)

လၢႆးပိုၼ်ႇၸႂ်ႉ Developer Option(ทางเลือกผู้พัฒนา) တွတ်ႈတႃႇတေရုတ်ႉၶိူင်ႈႁုိဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေၶူင်သၢင်ႈ APP ႁိုဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

လၢႆးၸႂ်ႉလွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင်

လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ၸႂ်ႉလႆႈလီတွၼ်ႈတႃႇၶိူင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇႁွင်းႁပ်ႉပိူင်ထတ်းလိၵ်ႈလႆႈ သင်ၸႂ်ႉတွၼ်ႉတႃႇၶိူင်ႈဢၼ်ႁပ်ႉပိူင်ထတ်းလႆႈၼႆ ႁႂ်ႈတႅမ်ႈတူဝ်မႄႈလိၵ်ႈဢွၼ်တၢင်း တ+ေ=တေ / မ+ိ+ူ+င+်=မိူင်း /  ၸႂ် = ၸႂ်

လၢႆးရုတ်ႉ Samsung Galaxy J7(2016) SM-J710F Android 6.0.1

ၾၢင်ႉ လၢႆးၼႆႉတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းၶိူင်ႈႁဝ်းထုၵ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ႈတင်းသဵင်ႈ လႄႈ သင်မီးပၼ်ႁႃသင်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶိူင်ႈၾူၼ်းၵွႆၼႆၸိုင် ၶႃႈႁဝ်းတေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ၸွမ်း ႁႂ်ႈတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်ႁင်းၵူၺ်း ဢၼ်တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း Hardware Computer သၢႆ USB Memory Card သႂၢင်းၾႆးႁႂ်ႈမၢၵ်ႈထၢတ်ႈမၼ်းႁႂ်ႈမီး 50% ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Software(တင်းသဵင်ႈ Download လႆႈတီႈၼႆႈ) Odin3_v3.11.1.exe