လၢႆးသႂၢင်းၾွၼ်ႉၼႂ်ႈ OPPO

လၢႆးသႂၢင်းၾွၼ်ႉၼႂ် OPPO android 4.3 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ႁႂ်ႈၻၢဝ်းလူတ်ႇၾွၼ်ႉဢၼ်မီးယူႇၼႂ်း Play Store ဢၼ်မီးတၢင်းလင်ဝႃႈ For OPPO မႃးဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇၾွၼ်ႉၸိူဝ်းႆႉ​တေၸႂ်ႉလႆႈယူႇမွၵ်ႈ 90%

လၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈ Windows 7 ဢၢၼ်ႇ-တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးလႆႈ

ၻၢဝ်းလူတ်ႇၾွၼ်ႉတီႈၼႆႈ ၻၢဝ်းလူတ်ႇလွၵ်းမိုဝ်းတီႈၼႆႈ ၶလိၵ်ႉၶႂႃတီႈၻႅတ်ႉတွပ်ႉ(ၼႃႈၶွမ်း)သေလိူၵ်ႈတီႈ Personalize ၶလိၵ်ႉတီႈ Windows Color ၶလိၵ်ႉတီႈ Advanced appearance settings ၼႂ်းလွၵ်း Item ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈသေလိူၵ်ႈၾွၼ်ႉၼႂ်းလွၵ်း Font ၼၼ်ႉႁႂ်ႈလိူၵ်ႈၸိုဝ်ႈၾွၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းလႆႈသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်း မၢႆတွင်းၼႂ်းလွၵ်း Item ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵူႈဢၼ်