ပၢင်လူင်းၾွၼ်ႉတႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၵ​ေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ ITတႆးၵဵင်းမႆႇ လ​ႄႈ shanunicode.com တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး ၼႂ်းၶွမ်း ၼႂ်းၾူၼ်း(မိုဝ်းထိုဝ်) Windows,MAC,Android,IOS ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ဝၼ်းထီႉ 13/10/2019 ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 09.10.-17.00 မွင်း လူင်းပၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင် ชมรมภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่

လွင်ႈပဵၼ်မႃးယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး A bout Shan Unicode

Clip သဵင်ၼႆႉလႆႈတီႉဝႆႉမိူဝ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10.09.2013 ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် MAP FOUNTDATION ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်ေၵႃလိၵ်ႈလၢႆးႄလႈၾိင်ႈႄငႈတႆးၵဵင်းမႆႇဢွၼ်ႇႁူဝ်ပဵၼ်တူဝ်ၵၢင်ေသ ငူပ်ႉငီႉတႃႇပဵၼ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ယွၼ်ႉမုင်ႈႁၼ်ပၼ်ႁႃႄလႈၽွၼ်းလီၽွၼ်ႉၸႃႉ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၾွၼ်ႉၼၼ်ႉေသ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇပွၵ်ႈၼၼ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ လွင်ႈတူဝ်ထူပ်း ႄလႈတႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃဝၼ်းမိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႃႉၸိူဝ်းၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး

လၢႆးၸႂ်ႉလွၵ်းမိုဝ်း TTKeyboard ဢၼ် Update မႂ်ႇ ၼႂ်း iPhone,iPad,iPod(IOS)

မၢႆတွင်း။ ။သင်ႁဵတ်းယဝ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁႂ်ႈထွၼ်ႇဢႅပ်ႉ TTKeyboard ဢွၵ်ႇယဝ်ႉ ပိၵ်ႉပိုတ်ႇၶိူင်ႈပၼ်ၼိုင်ႈၵမ်းသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းၶႃႈ။

လွၵ်းမိုဝ်း Keymagic ၸႂ်ႉလႆႈၼိူဝ် Windows OS,Mac OS,Debian OS(Linux)

Donwload Keymagic>>Download လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ .mk2 တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇၼႂ်းလွၵ်းမိုဝ်း Keymagic လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင် >> Download လွၵ်းမိုဝ်းၸိုင်ႈၶူင်း >> Donwload လွၵ်းမိုဝ်းယုင်းၶဵဝ် >> Donwload

လၢႆးထွၼ်ၾွၼ်ႉၼႂ်းၶွမ်း(Windows)ပႅတ်ႈ

သင်ႁဝ်းၶႂ်ႈထွၼ်ပႅတ်ႈၾွၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸွမ်းလၢႆးၼႆႉ ႁၢင်ႈထီႉၼိုင်ႈၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းတေထွၼ်ႉပႅတ်ႈၼႂ်း Control Panel>Font ၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇပၼ်ႁဝ်းထွၼ် မၼ်းတေဝႃႈ Cannot bedeleted because it’s in use. ၼႆယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ်ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းႁၢင်ႈထီႉသွင်ႈၵႂႃႇၶႃႈ။  

လၢႆးပိၼ်ႇၾွၼ်ႉၾူၼ်း Huawei EMUI 4.0+(Android 6.0+)

ၶႃႈႁဝ်း Admin ၸၢႆးၽူင်း လၢၼ်ႉသိူဝ်းယွၼ်း မႂ်ႇသုင်ၽူႈပၼ်ႁႅင်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးတင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈေဢႃႈ ႁိုင်ယဝ်ႉတီႈၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈမႃးပိုၼ်ၽေတင်းႁူႉၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆၶႃႈလႄႈ ယွၼ်းၼွမ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃး။ လၢႆးပိၼ်ႇၾွၼ်ႉၼႂ်း Huawei ၼႆႉယၢမ်ႈႁဵတ်းဝႆႉယူႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ App ဢၼ်ၸႂ်ႉပိၼ်ႇၾွၼ်ႉၼpၼ်ႉ Update မႂ်ႇၼႆသေလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းမၼ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၶႃႈႁဝ်းၸင်ႇလႆႈ ၶိုၼ်းမေးႁဵၼ်းၼေၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၶႃႈဢေႃႈ။ မၢႆတွင်း

ၾွၼ်ႉတွၼ်ႈတႃႇ VIVO Funtouch OS 3.0

NamTeng 2017 Vivo Font ၾွၼ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၾူၼ်း Vivo ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇမႂ်ႇဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ် Update Version မႂ်ႇမႂ်ႇ Funtouch OS 3.0 လွၵ်းလၢႆးသႂ်ႇမၼ်းၵေႃႈၼႄဝႆႉတီႈ Video တႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ //တႃႇတွင်း//  ၾူၼ် VIVO